Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Joanna Senyszyn: Pracuję dla Polski i Polaków

dodano 2014-03-20 18:51 w kategorii: Ludzie

Członkostwo w UE zmieniło nasze życie na lepsze. Polska i Polacy są aktywnymi uczestnikami wspaniałego europejskiego projektu i są z tego bardziej zadowoleni niż obywatele innych państw Unii. Deputowani do Parlamentu Europejskiego, których w Polsce wybieramy 51, reprezentują ponad 500 mln Europejczyków. 70 proc. prawa obowiązującego w krajach członkowskich jest uchwalane w UE. W mijającej właśnie kadencji 2009-2014 PE zajmował się najważniejszymi problemami nurtującymi Europę i świat. 
 
Debatowaliśmy nad skutecznymi drogami wyjścia z kryzysu, wieloletnimi ramami finansowymi 2014-2020, ulepszeniem unijnego budżetu, reformą polityki rolnej i regionalnej, wspólnym rynkiem, ochroną środowiska i oczywiście prawami człowieka, w tym prawem do pracy, godnego wynagrodzenia, opieki zdrowotnej, walką z przemocą, dyskryminacją,wykluczeniem. Europosłowie pracowali w swoich komisjach, aby unijny organizmów skuteczniej realizował ekonomiczne, społeczne i polityczne prawa obywateli. Ponieważ jestem wiceprzewodniczącą Komisji Praw Człowieka (DROI) oraz członkinią Komisji praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM), moje działania koncentrują się na zapewnieniu obywatelom UE lepszego, bezpieczniejszego życia. Dzięki mojej pracy, Polacy mogą być pewni, iż ktoś czuwa nad przestrzeganiem ich praw, a nasz kraj ma wpływ na najważniejsze decyzje podejmowane w UE w zakresie praw człowieka.
 
 
 
 
Dzięki mojej pracy parlamentarnej Polki mogą liczyć na skuteczniejszą walkę z przemocą i dyskryminacją, większy udział w rozwoju polskiej nauki i w życiu politycznym, skuteczniejsze zwalczanie dyskryminacji oraz skuteczniejsze strategie w zakresie dostępu do rynku pracy. Napisałam trzy opinie dla FEMM, których celem jest poprawa sytuacji kobiet w zakresie zatrudnienia, szkolenia, kształcenia ustawicznego, sportu oraz sytuacji kobiet migrujących. 
W ramach walki z przemocą, której doświadcza w Europie aż 45 proc. kobiet, przyczyniłam się m.in. do opracowania odnośnej rezolucji, zorganizowałam w PE konferencję nt. przemocy, poprzez interwencje poselskie lobbowałam na rzecz unijnej dyrektywy dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet, wystąpiłam z propozycją utworzenia specjalnego programu dot. kształcenia osób pracujących z kobietami-ofiarami przemocy oraz włączyłam się w promocję międzynarodowej kampanii przeciw przemocy wobec kobiet „One bilion Rising” (Miliard Powstaje). 
Pracowałam na rzecz zwiększenia udziału kobiet w zarządach dużych spółek. PE przyjął sprawozdanie w sprawie poprawy równowagi płci wśród niewykonawczych dyrektorów spółek, których akcje są notowane na giełdzie. Wydałam, pod moją redakcją, monografię z cyklu „Wyzwania współczesnej Europy. cz.I. Równouprawnienie kobiet”. 
 
Młodzież
 
Pracowałam nad wprowadzeniem europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży, czyli programu pomocy bezrobotnym osobom w wieku do 25 lat w znalezieniu zatrudnienia, kontynuowaniu edukacji, rozpoczęciu stażu lub praktyk.  Wspierałam prace nad strategią UE na rzecz młodzieży i programami Erasmus Mundus, Erasmus+, Comenius, Leonardo da Vinci.
 
W obronie najmłodszych Europejczyków, wniosłam istotny wkład w sprawozdanie w sprawie problemu małoletnich pozostawianych bez opieki w UE oraz zajmowałam się kwestią przedwczesnego kończenia nauki przez osoby małoletnie. Z danych Eurostatu wynika, że efekty są już widoczne.
 
Osoby starsze
 
Pracuję na rzecz tzw. „silver economy”, czyli inwestowania w  osoby starsze i walki ze stereotypami. Zaapelowałam do państw członkowskich, aby wyeliminowały dyskryminacyjne praktyki, które uniemożliwiają starszym kobietom dostęp do usług medycznych (np. limity wiekowe dla mammografii, fonoskopii, trudności w dostępie do usług i sprzętu rehabilitacyjnego).
 
Osoby niepełnosprawne
 
Poniewaź projekt rozporządzenia wprowadzającego limity pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie UE stwarzał zagrożenie likwidacji dopłat do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Polsce, podjęłam skuteczną interwencję w Komisji Europejskiej o odstąpienie od tego niekorzystnego zapisu.
 
Społeczność LGBT 
 
W intergrupie LGBT, do której należę, wspieram akcje promujące równe prawa i tolerancję wobec osób nieheteroseksualnych oraz reaguję na przypadki łamania praw osób LGBT na świecie. Jako jedyna Polka w Parlamencie Europejskim, podpisałam się pod inicjatywą przyspieszania prac w sprawie projektu dyrektywy dot. wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na wyznawaną religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną. W 2012 r. PE przyjął rezolucję, która potępia wszelką dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
 
Stop dyskryminacji i inwigilacji
 
Skutecznie, wraz z moją grupą Socjalistów i Demokratów, zabiegałam o odrzucenie umowy ACTA. To był pierwszy przypadek, kiedy PE wykorzystał uprawnienia z Traktatu Lizbońskiego do odrzucenia międzynarodowej umowy handlowej.
Pisałam rezolucję Parlamentu Europejskiego potępiającą dyskryminacyjne strony internetowe nawołujące do zgłaszania skarg związanych z „masową migracją zarobkową obywateli z Europy Środkowo-Wschodniej”, w szczególności Polaków, Rumunów i Bułgarów. Byłam także zaangażowana w działania na rzecz przyjęcia rezolucji w sprawie respektowania podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE, która zdecydowanie odrzuca niedawne populistyczne żądania Wielkiej Brytanii w sprawie ograniczenia swobody przemieszczania się w ramach UE. 
Aktywnie uczestniczyłam w dochodzeniu prowadzonym w Komisji Wolności Obywatelskich w sprawie PRISM tj. tajnego, masowego programu elektronicznej inwigilacji i zbierania danych, prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) USA od 2007 roku. 
Napisałam 91 pilnych rezolucji w sprawie łamania praw człowieka oraz złożyłam liczne poprawki do kluczowych raportów w tym zakresie. Jestem też współautorką wielu interwencji do Wysokiej Przedstawiciel - Catherine Ashton oraz do Komisji w kwestiach dot. praw człowieka.
 
Ochrona danych osobowych 
 
Pracowałam nad raportem dot. zwiększenia ochrony danych osobowych obywateli Unii, w tym Polaków. Raport został przyjęty przez PE w marcu br. Przy aktualnym stanie prawnym, nie mamy praktycznie żadnej kontroli nad swoimi danymi osobowymi, znajdującymi się w sieci. Konieczne jest rozporządzenie, które będzie dostosowane do tempa rozwoju technologicznego oraz do dzisiejszych potrzeb społeczeństwa informacyjnego. 
 
Sport 
 
PE przyjął moje oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia wsparcia Unii dla sportów amatorskich. Jestem również współautorką oświadczenia pisemnego w sprawie zintegrowanej edukacji sportowej dla zrównoważonego rozwoju utalentowanych sportowo uczniów z niepełnosprawnością oraz uczniów zdrowych. W 2010 r. zorganizowałam w PE seminarium promujące sport dla wszystkich i aktywność fizyczną.
 
Polityka świecka 
 
Jako wiceprzewodnicząca Platformy PE na rzecz świeckiej polityki,  wystąpiłam do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i do Komisji Europejskiej w sprawie ochrony danych osób występujących z Kościoła katolickiego w Polsce oraz o przymuszenie Polski do wycofania niezgodnej z prawem Instrukcji GIODO odmawiającej apostatom prawa do wykreślenia danych osobowych z ksiąg parafialnych. Dzięki temu polscy apostaci mogą w realizować swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych.   
Wystosowałam do KE zapytanie w sprawie zweryfikowania wykorzystania przez Kościół i polskie organizacje kościelne funduszy europejskich na projekty z zakresu polityki równości szans płci. W zapytaniu zwróciłam uwagę na koniczność podjęcia środków zapobiegawczych w celu dopilnowania, aby w przyszłości beneficjenci projektów genderowych nie wstępowali publicznie przeciwko celom równościowym.
W ramach działań Platformy na rzecz świeckiego państwa:
1. zorganizowaliśmy wysłuchanie ofiar księży-pedofilów oraz liczne seminaria dot. m.in. implementacji artykułu 17 Traktatu Lizbońskiego przez PE, związku religii z kościołem, kobiet w sekularyźmie, wolności religii w zewnętrznej polityce Unii, lobbingu, eutanazji;
2. interweniowaliśmy u przewodniczącego KE w sprawie braku reakcji instytucji unijnych na przypadki łamania praw człowieka w Kościele katolickim (pedofilia i molestowanie seksualne);
3. podjęliśmy się obrony praw osób poszkodowanych przez duchowieństwo i wspierania ich na forum europejskim;
4. wystosowaliśmy pytania do Komisji Europejskiej dotyczące: rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ w sprawie wolności religii lub przekonań, przepisów dotyczących bluźnierstwa w Unii Europejskiej.
 
Prawa zwierząt 
 
Pracuję w intergrupie na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt. Jako jedyna przedstawicielka Polski w PE włączyłam się aktywnie w kampanię ograniczenia do 8 godz. transportu zwierząt rzeźnych. Komisarzowi Dalli wręczyłam petycję podpisaną przez ponad 1,1 mln  obywateli, w tym 50 tys. Polaków. Polska jest największym eksporterem żywych koni na rzeź do Włoch, Francji i Belgii, a taki transport trwa 70-90 godzin.
Poparłam raport w sprawie Strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015. 
Jestem koordynatorką ogólnopolskiej akcji "Zerwijmy Łańcuchy" – 2010, 2012, 2013 w Krakowie, w 2011 r. w Gdyni. Są to happeningi przeciwko złemu traktowaniu i maltretowaniu zwierząt.
Z mojej inicjatywy, ze środków frakcji S&D, ukaże się, pod moją redakcją, monografia z cyklu „Wyzwania współczesnej Europy. Cz. II Prawa zwierząt.
 
"Polka potrafi"
 
W Polsce prowadzę Akademię „Polka potrafi”. Są to bezpłatne szkolenia dla kobiet, które chcą polepszyć swoje życie, być aktywne, działać politycznie lub społecznie, zakładać własne firmy. Akademia uczy, jak sobie radzić w życiu, jak walczyć z przemocą, jaką pomoc można uzyskać z UE. Dotychczas w szkoleniach, seminariach i spotkaniach wzięło udział prawie 2000 kobiet, a "Akademii liderek" - 80 kobiet.


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.